Hippo Tours CSS Sprite

Hippo Tours resevillkor

Resevillkor för Hippo Tours

Här kan du läsa de allmänna villkor som gäller för våra paketresor.

Allmänna resevillkor

Dessa allmänna villkor tillsammans med annan information på www.hippotours.se, erbjudanden, fakturor och andra resedokument utgör avtalet mellan kunden och Hippo Tours.

Arrangemang

Våra resor är arrangerade i samarbete med lokala arrangörer med vikt på att du ska få en bra och säker rid upplevelse..
Turprogram utarbetas på den senaste informationen från våra rid centra. Då ridresor sker i naturen och följaktligen är underkastade naturens nycker och skiftande lokala förhållanden kan det förekomma ändringar i programmet. Det är de lokala arrangörernas ansvar och suveräna rätt att justera programmet, så turen kan genomföras säkert och på bästa möjliga vis för ryttare och hästar.

Anmälan

Hippo Tours betraktar avtalet som ingånget och bindande då du betalt depositions avgift, vilken är angivet i den faktura du får vid beställningen. Vid inbetalningen av depositions avgift bekräftar du samtidigt att du har läst och accepterat våra resevillkor för Hippo Tours och att fakturan och de medföljande dokumenten beskriver den beställda resan. Det förväntas också att du känner till de offentligt tillgängliga informationer som finns avseende de klimatmässiga förhållandena på ditt resmål vid tidsperioden för din resa..

Anmälningsavgift.

Anmälningsavgift på 25 % av resans pris, dock minst 2000 kr för resor inom Europa och minst 3000 kr. för resor till övriga världen, ska betalas senast 4 dagar efter mottagen faktura. Samtidigt med anmälningssavgiften betalas ev. avbeställningsförsäkring. Anmälningsavgiften kan vara högre för vissa turer, det framgår av turbeskrivningen på hemsidan och på fakturan. Sker anmälan mindre än 60 dagar före avresa, betalas hela resans pris senast 4 dagar efter mottagen faktura.

Slutbetalning

Slutbetalning för resan ska, om inget annat avtalats, vara oss tillhanda senast 60 dagar före avresan. Om inbetalningen inte inkommer i tid, upphör Hippo Tours skyldighet att tillhandahålla resan. Efter betald slutbetalning kommer voucher och andra resedokument att skickas elektroniskt ca 10 dagar före tourstart eller enligt överenskommelse.

Resans pris

Grundpriset omfattar det som specificerats för varje enskilt resmål. Om inget annat anges, är priset baserat på boende i standard dubbelrum. Tillägg för speciella tjänster nämnas under varje enskilt resmål.

Lokala skatter och avgifter

Alla skatter och avgifter, vilka kan eller skall betalas hemifrån är inkluderade i i resans pris. Dock förekommer det i många länder flygplats- eller turist skatter som betalas kontant på plats. De enskilda länderna är fria att utan eller med mycket kort varsel ändra eller införa nya skatter och avgifter. Du har inte rätt till ersättning för utgifter för sådana skatter och avgifter.

Avtal om specifika tjänster

Alla avtal om specifika tjänster - t.ex. om speciella rumstyper, måltider, transfer, särskilda avtal etc. måste - för att vara giltiga - uttryckligen vara specificerat i resedokumenten.

Ändringar

För alla ändringar mer än 20 dagar före avresa betalas en serviceavgift på 600 kr. om vi kan bekräfta att ändringen är möjlig. Senare ändringar betraktas som en avbokning och ny bokning. Om ett resepaket eller andra tjänster är föremål för strängare villkor kommer dessa villkor att gälla och kommer att informeras när du bokar.

Avbeställning

Avbeställningsskydd återbetalas inte. Avbeställer du mer än 60 dagar före avresa förlorar du avmälningsavgiften. Vid avbeställning mellan 60 dagar och 45 dagar utgör avbeställningsavgiften 50 % av resans pris(dock minst motsvarande anmälningsavgiften). Vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan är hela resans kostnad lika med avbeställningsavgiften. Om en paketresa, en hotellreservation eller en annan tjänst har strängare avbokningsregler, gäller dessa och det framgår då av turbeskrivningen på hemsidan eller lämnas upplysningar om vid reservationen. Avbeställning av en resa ska ske skriftligen(brev eller mail) för att vara giltig.

Avbeställningsskydd

Försäkringsförhållanden är endast den resandes ansvar. Det rekommenderas att du överväger om du skall teckna en avbeställningsförsäkring eller kollar att du redan har motsvarande skydd. Avbeställningsförsäkringen ska betalas tillsammans med anmälningsavgiften och kan bara beställas i samband med köpet av resan.

Ansvar för deltagande i ridresor

Ridning är en farlig sport som ofta är fysiskt krävande, försiggår i terräng och under växlande väderförhållanden. Du deltar i våra ridresor på egen risk. Det förutsätts att du på resan och ridturen uppför dig på ett ansvarsfullt och hänsynsfullt sätt och att du rättar dig efter guider och våra företrädares instruktioner. Det är även ditt ansvar att göra en realistisk bedömning av dina färdigheter som ryttare vid anmälan till en ridresa. Till din hjälp har du vårt graderingssystem som hjälper dig att välja en resa som passar dina fysiska förutsättningar. Det är dessutom ditt ansvar att meddela oss, om det sker ändrade förutsättningar i dina/era förhållanden efter beställning av resan som kan ha betydelse för ditt/ert deltagande i resan; till exempel sjukdom som uppstått eller graviditet.

Reseförsäkring

Resenären är generellt själv ansvarig för omkostnader i samband med ev. sjukdom, sjukhusvistelse, m.m. under resan. Reser du utanför det blå EU hälsokortets täckningsområde ska du ha en reseförsäkring, vilken täcker om du får behov av läkarvård, medicin, sjukhusvistelse och hemtransport. Reser du i områden där det blå EU kortet täcker rekommenderar vi att du tecknar en extra försäkring som täcker hemtransport. De nordiska länderna har ett ömsesidigt avtal om att hemtransport också ingår.

Kundens ansvar

Det är resenärens ansvar att ha giltigt pass, de visum, samt de vaccinationer som behövs för att genomföra resan. Det är också resenärens ansvar att, omgående, efter mottagen faktura och resedokument kontrollera uppgifter om resans längd, pris, pass och övriga färdhandlingar överensstämmer med den beställda resan. Hippo Tours påtar sig inget ansvar för de konsekvenser uppgiven felaktig information eller utelämnad information kan medföra.

Särskilt om flygbiljetter

Flyg ingår vanligtvis inte i våra paketresor. Vi samarbetar med Kilroy Travel, som gärna hjälper till med dina flygbokningar. Kilroy Travels resevillkor gäller för bokningar gjorda genom Kilroy Travel.

Pass och visum

Ditt pass ska vara giltigt min. 6 månader efter hemkomst. Pass och visum krav framgår av turbeskrivningen. Upplysningarna gäller endast svenska statsmedborgare. Är du medborgare i ett annat land bör du kolla vilka krav som gäller resande från ditt land. Var uppmärksam på att visumregler kan ändras mellan beställnings- och avresetidpunkt och att det helt och hållet är ditt eget ansvar att ha giltiga visum vid avresa. Var också uppmärksam på att det ofta finns visumkrav vid transit resa.

Vaccinationer

Vi brukar rapportera om vaccinationskrav, men inte nödvändigtvis rekommenderad sjukdomsprevention. Krav och rekommendationer kan ändras och därför bör du alltid kontakta din egen läkare eller resemedicinsk klinik för vaccination och andra sjukdomsförebyggande åtgärder.

Överlåta resa

Det är oftast möjligt att överlåta en resa till en annan person förutsatt att den nye resenären uppfyller de angivna villkoren för deltagande i resan, inklusive min. ålder och rid vana.

Försummelse, ej utnyttjade tjänster, m.m.

Om du inte har avbokat resan och/eller inte befinner dig på angiven tid och plats för turens början - eller hemresa, eller om du inte kan påbörja eller avsluta resan p.g.a. bristande resedokument, t.ex. giltigt pass, nödvändiga visumhandlingar, vaccinationer m.m., har Hippo Tours rätt att kräva det totala priset för resan. Om du på något sätt avstår från att utnyttja en tjänst som är beställd, kan du inte kräva gottgörelse för de outnyttjade tjänsterna.

Reklamationer under resan

Reklamationer under resan måste framföras omedelbart till Hippo Tours direkt och till den lokala arrangören så att brister/fel kan åtgärdas med minsta möjliga obehag för dig. Du ska se till att ha bevis för att du har reklamerat, om felet inte kan rättas till på plats och du ev. senare önskar att ställa krav på ersättning från Hippo Tours. Bristande reklamation och bevis för det kommer att medföra att rätten till senare ersättning går förlorad. Krav på ersättning för fel som inte kunnat rättas på plats ska vara Hippo Tours tillhanda senast 14 dagar efter hemkomst. Kan reklamationen inte lösas, för dig tillfredställande, kan du ta den till Pakkerejseankenævnet, www.pakkerejseankenaevnet.dk. Vid ingivelse av en klagan ska du ange vår e-mail adress kontakt@hippotours.dk.

Hippo Tours ansvar

Hippo Tours är som tekniskt ansvarig arrangör ansvarig för att genomföra paketresor i enlighet med turbeskrivelser på www.hippotours.se och andra dokument uttryckligen utställda av Hippo Tours. Hippo Tours påtar sig inget ansvar för avtal/löften vilket är ingånget mellan en annan resebyrå/en annan researrangör och kunden om flygresan eller andra delar av resan. Hippo Tours påtar sig inget ansvar för ändringar, förseningar etc. vilka är en följd av strejk, väder eller andra förhållanden som arrangören är utan inflytande över. Hippo Tours påtar sig inte i något fall ansvar för helt eller delvis ödelagt eller på annat vis försvunnet eller borttappat bagage.

Inställande av resa

Hippo Tours förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar förorsakade av för få deltagare eller andra orsaker. Om kunden därefter inte önskar att delta i resan, kommer det inbetalade beloppet att betalas tillbaka. Ytterligare krav kan inte göras gällande. Hippo Tours kan med min. 20 dagars varsel avlysa en planlagd resa, om det inte är tillräckligt många anmälningar eller utifrån förekommande anledning vilken nödvändiggör att avlysa turen. Om Hippo Tours inte kan erbjuda en tillfredsställande ersättnings resa, kommer det inbetalade beloppet att betalas tillbaka. Ytterligare krav kan inte göras gällande.

Prisändringar efter avtalets ingående

Priserna är baserade på de vid beställningen gällande avgifter, tariffer och arvorden på vissa tjänster. Hippo Tours förbehåller sig rätten att, efter anmälan, ändra priset på grund av ändringar av skatter, avgifter eller arvorden för vissa tjänster, eller andra förhållanden som legat till grund för beräkningen av resans pris vilka Hippo Tours inte kan/kunnat förutse vid tidpunkten för prissättningen. En prisändring kommer att meddelas dig snarast möjligt och senast 20 dagar innan avresa. Priset kan max komma att stiga med 10 % av resans pris.
Observera: Hippo Tours har ännu aldrig gjort några ändringar av resans pris med avseende på ovan nämnda bestämmelser.

Valutakurser och prisändringar

Ett avtal är ett avtal också när det gäller resans pris. Vi tar på oss valutakurs risken och kommer inte efter avtalets ingående göra ändringar av priset till följd av valutakurs förändringar.

Tillämpad lag och rättsliga processer

Eventuella krav gentemot Hippo Tours behandlas i enighet med danskt rättsväsen och process språket är danska. Rättsprocesser avgörs av Sjö- och Handelsrätten i Danmark. Hippo Tours resor är alla underställda dansk rättsväsen i alla avseenden och process språket är danska.

Resegarantifonden

Vi är medlem av Rejsegarantifonden med medlemsnummer 1856

Övrigt

Hippo Tours resor genomförs i enlighet med lagen om paketresor.
Med förbehåll för feltryck på hemsidan, prislistor och i andra dokument.

Om ridresor

Ridresan ska vara ett nöje och en positiv upplevelse
Var realistisk när du bedömer din ridnivå, erfarenhet och fysiska form
Välj en resa som passar din nivå – på så sätt får du mest ut av resan

Läs mer »

Ridvana

1: Nybörjare.
2: Oerfarna och lätt vana ryttare.
3: Vana ryttare.
4: Bra ryttare.
5: Erfarna ryttare

Läs mer »

Planera din resa

För oss är det viktigt att din ridresa blir en succé och en härlig upplevelse.
Därför lägger vi ned stor omsorg vid bokningen av resan så att vi är helt säkra på att ridcentret motsvarar dina krav och önskemål.

Läs mer »