Hippo Tours CSS Sprite

Hippo Tours resevillkor

Resevillkor för Hippo Tours

Här kan du läsa de allmänna villkor som gäller för våra paketresor.

Allmänna resevillkor

Dessa allmänna villkor tillsammans med annan information på www.hippotours.se, erbjudanden, fakturor och andra resedokument utgör avtalet mellan dig och Hippo Tours.

Arrangemang

Våra resor är arrangerade i samarbete med lokala arrangörer med vikt på att du ska få en bra och säker rid upplevelse.

Turprogram utarbetas på den senaste informationen från våra rid centra. Då ridresor sker i naturen och följaktligen är underkastade naturens nycker och skiftande lokala förhållanden kan det förekomma ändringar i programmet.

Det är de lokala arrangörernas ansvar och suveräna rätt att justera programmet, så turen kan genomföras säkert och på bästa möjliga vis för ryttare och hästar.

Anmälan

Hippo Tours anser att avtalet är ingått och bindande när du har betalat anmälningsavgiften, som framgår av fakturan, du får vid beställningen.

Vid inbetalningen av anmälningsavgift bekräftar du samtidigt att du har läst och accepterat våra "resevillkor för Hippo Tours" och att fakturan och de medföljande dokumenten beskriver den bokade resan.

Det förväntas också att du känner till allmänt tillgängliga informationer om klimatförhållanden vid den valda destinationen och vid den valda tidsperioden för din resa.

Anmälningsavgift.

Anmälningsavgift på 25 % av resans pris, dock minst 2000 kr för resor inom Europa och minst 3000 kr. för resor till övriga världen, ska betalas senast 4 dagar efter mottagen faktura.

Tillsammans med anmälningsavgiften betalas ev. avbeställningsförsäkring.

Anmälningsavgiften kan vara högre för vissa turer. Det framgår av turbeskrivningen och på fakturan.

Sker bokning mindre än 60 dagar före avresa, betalas hela resans pris senast 4 dagar efter mottagen faktura.

Slutbetalning

Slutlikviden för resan ska vara oss tillhanda senast 60 dagar före avresan om inget annat avtalat.

Om inbetalningen inte inkommer i tid, upphör Hippo Tours skyldighet att tillhandahålla resan.

Efter at ha mottagit slutlikviden skickas voucher och andra resedokument elektroniskt ca 10 dagar före turstart eller enligt överenskommelse.

Resans pris

Grundpriset omfattar allt som specificerats för varje enskilt resmål.

Om inget annat anges, är priset baserat på boende i standard dubbelrum.

Tillägg för särskilda tjänster nämns under varje enskilt resmål.

Lokala skatter och avgifter

Alla skatter och avgifter, vilka kan eller bör tas ut hemifrån ingår i resans pris.

Men i många länder finns det flygplats- eller turistskatter som måste betalas lokalt. De enskilda länderna är suveräna att ändra eller införa nya skatter och avgifter utan eller med mycket kort varsel.

Du har inte rätt till återbetalning av utgifter för sådana skatter och avgifter.

Avtal om särskilda tjänster

Alla avtal om särskilda tjänster - t.ex. om speciella rumstyper, måltider, transfer, särskilda avtal etc. måste - för att vara giltiga - uttryckligen anges i resehandlingarna.

Ändringar

För alla ändringar mer än 20 dagar före avresa betalas en serviceavgift på 600 kr. förutsatt att vi kan bekräfta att ändringen är möjlig.

Senare ändringar betraktas som en avbokning och ny beställning.

Om ett resepaket eller andra tjänster är föremål för strängare villkor kommer dessa villkor att gälla och kommer att informeras när du bokar.

Avbeställning

Avbeställningsskydd återbetalas inte.

Om du avbokar mer än 60 dagar före avresa förlorar du anmälningsavgiften.

Vid avbokning mellan 60 dagar och 45 dagar före avresa är avbokningsavgiften 50 % av resans pris (dock minst anmälningsavgiften).

Vid avbokning senare än 45 dagar före avresan förverkas resans fulla pris.

Om en paketresa, en hotellreservation eller en annan tjänst har strängare avbokningsregler, gäller dessa och det framgår då av turbeskrivningen eller anges vid reservationen.

Avbeställning av din resa måste göras skriftligen (brev eller e-post) för att vara giltig.

Avbeställningsskydd

Försäkringsärenden är ditt eget ansvar.

Det rekommenderas att du överväger om du skall teckna en avbeställningsförsäkring eller kollar att du redan har motsvarande skydd.

Avbeställningsskydd ska betalas tillsammans med anmälningsavgiften och kan bara beställas i samband med köpet av resan.

Ansvar för deltagande i ridresor

Ridning är en farlig sport som ofta är fysiskt krävande, försiggår i terräng och under växlande väderförhållanden.

Du deltar i våra ridresor på egen risk.

Det förutsätts att du på resan och ridturen uppför dig på ett ansvarsfullt och hänsynsfullt sätt och att du rättar dig efter guider och våra företrädares instruktioner.

Det är även ditt ansvar att göra en realistisk bedömning av dina färdigheter som ryttare vid anmälan till en ridresa. Till din hjälp har du vårt graderingssystem som hjälper dig att välja en resa som passar dina fysiska förutsättningar.

Det är dessutom ditt ansvar att meddela oss, om det sker ändrade förutsättningar i dina/era förhållanden efter beställning av resan som kan ha betydelse för ditt/ert deltagande i resan; till exempel sjukdom som uppstått eller graviditet.

Reseförsäkring

Du är generellt själv ansvarig för omkostnader i samband med ev. sjukdom, sjukhusvistelse, m.m. under resan.

Reser du utanför det blå EU hälsokortets täckningsområde ska du ha en reseförsäkring, vilken täcker om du får behov av läkarvård, medicin, sjukhusvistelse och hemtransport.

Reser du i områden där det blå EU kortet täcker rekommenderar vi att du tecknar en extra försäkring som täcker hemtransport.

De nordiska länderna har ett ömsesidigt avtal om att hemtransport också ingår.

Ditt ansvar

Det är ditt och medresenärers eget ansvar att ha giltigt pass, visum och vaccinationer som krävs för att genomföra resan.

Det är även ditt ansvar att omedelbart efter mottagen faktura och resedokument kontrollera att dessa överensstämmer med den beställda resan.

Hippo Tours tar inget ansvar för konsekvenserna av att lämna in felaktig eller ofullständig information.

Särskilt om flygbiljetter

Flyg ingår vanligtvis inte i våra paketresor.

Vi samarbetar med Jysk Rejsebureau, som gärna hjälper till med dina flygbokningar. Jysk Rejsebureaus resevillkor gäller för bokningar gjorda genom dem.

Pass och visum

Information om särskilda villkor gällande pass och visum finns i turbeskrivningen.

Informationen gäller endast svenska medborgare. Om du är medborgare i ett annat land bör du kolla vilka krav som gäller resenärer från ditt land.

Observera att visumreglerna kan ändras mellan bokningstillfället och avresan, och att det är ditt eget ansvar att ha giltiga visum vid avresan.

Tänk också på att det ofta finns visumkrav vid transit.

Vaccinationer

Vi brukar rapportera om vaccinationskrav, men inte nödvändigtvis rekommenderad sjukdomsprevention. Krav och rekommendationer kan ändras och därför bör du alltid kontakta din egen läkare eller resemedicinsk klinik för vaccination och andra sjukdomsförebyggande åtgärder.

Överlåta resan

Det är oftast möjligt att överlåta din resa till en annan person förutsatt att den nye resenären uppfyller de angivna villkoren för deltagande i resan, inklusive minimumålder och ridvana.

Försummelse, ej utnyttjade tjänster, med mera

Har du inte avbokat resan och/eller dyker du inte upp på angiven tid och plats för turens start eller hemresa, eller kan du inte vara med eller gennomföra resan på grund av saknade resehandlingar, t.ex. giltigt pass, nödvändiga visum, vaccinationsintyg m.m., har Hippo Tours rätt att kräva det totala priset för resan.

Om du uteblir från dagsprogrammet eller på annat sätt underlåter att använda de tjänster som beställts kan ingen ersättning krävas för de oanvända tjänsterna.

Reklamationer under resan

Reklamationer under resan måste framföras omedelbart till Hippo Tours direkt och till den lokala arrangören så att brister/fel kan åtgärdas med minsta möjliga besvär och obehag för dig.

Du måste säkerställa bevis på att du har klagat, om felet inte kan åtgärdas på plats och du senare vilja göra ett krav på ersättning gentemot Hippo Tours.

Om du inte omedelbart klagar och får bevis härför medför det förlust av rätten till senare ersättning.

Krav på ersättning för fel som inte kunnat rättas på plats ska vara Hippo Tours tillhanda senast 14 dagar efter hemkomst.

Om ett klagomål inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt kan du lämna in det till Pakkerejseankenævnet i Danmark, www.pakkerejseankenaevnet.dk. När du lämnar in ett klagomål måste du ange vår e-postadress kontakt@hippotours.dk. 

Hippo Tours ansvar

Som teknisk arrangör ansvarar Hippo Tours för att genomföra paketresor i enlighet med turbeskrivningar på www.hippotours.dk och andra dokument som uttryckligen utfärdats av Hippo Tours.

Hippo Tours tar inget ansvar för avtal som ingåtts mellan en annan resebyrå/en annan researrangör och dig om flygresan eller andra delar av resan.

Hippo Tours tar inget ansvar för ändringar, förseningar etc. vilka är en följd av strejk, väder eller andra förhållanden som Hippo Tours är utan inflytande över.

Hippo Tours kommer inte i något fall ta ansvar för skadat, försvunnet eller borttappat bagage.

Inställande av resa

Hippo Tours förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar orsakade av bristande anslutning eller andra orsaker. Om du därefter inte önskar att delta i resan, kommer det inbetalade beloppet att betalas tillbaka. Ytterligare krav kan inte göras gällande.

Hippo Tours kan med minst 20 dagars varsel ställa in en planerad resa, om det inte finns tillräckligt många anmälningar eller externa förhållanden nödvändiggör att ställa in turen.

Om Hippo Tours inte kan erbjuda en tillfredsställande ersättnings resa, kommer det inbetalda beloppet att återbetalas. Ytterligare krav kan inte göras gällande.

Prisändringar efter avtalets ingående

Priserna baseras på de avgifter, tariffer och arvoden som gäller för vissa tjänster vid bokningstillfället.

Hippo Tours förbehåller sig rätten att, efter din anmälan, ändra priset på grund av ändringar av skatter, avgifter eller arvorden för vissa tjänster, eller andra förhållanden som användts vid beräkningen av resans pris, som Hippo Tours inte kan/kunnat förutse vid tidpunkten för prissättningen. Prisändring meddelas dig så snart som möjligt och senast 20 dagar före avresa. Priset kommer att höjas med max 10 % av resans pris.

Observera: Vi har ännu aldrig gjort några ändringar av resans pris med avseende på ovan nämnda bestämmelser.

Valutakurser och prisändringar

Ett avtal är ett avtal också när det kommer till priset på resan.

Vi tar valutakursrisken och kommer inte göra några förändringar av priset till följd av valutakursförändringar efter avtalets ingående 

Tillämpad lag och rättsliga processer

Alla anspråk mot Hippo Tours behandlas i enlighet med dansk lag och ärandespråket är danska. Platsen är Sø- och Handelsretten i Danmark.

Hippo Tours resor är alla underställda dansk lag i alla avseenden och ärandespråket är danska.

Resegarantifonden

Vi är medlem i Rejsegarantifonden i Danmark med medlemsnummer 1856

Övrigt

Hippo Tours resor genomförs i enlighet med lagen om paketresor.

Med förbehåll för feltryck på hemsidan, prislistor och i andra dokument.

Denna hemsida använder sig utav cookies för att fungera, till användning av trafikmätning och optimering av sidans innehålla samt till att målanpassa marknadsföring. Vid att använda vår sida accepterar du användning av cookies till dessa ändamål. Se privatlivs- och Cookiepolitik
Nej tack
Acceptera cookies
Information
Funktionalitet
Statistik
Marknadsföring

Vad är cookies?

En cookie är en fil, som browsern lägger på din dator. Det gör det möjligt att känna igen din dator, och komma ihåg det val du tidigare har valt på hemsidan. En cookie kan inte sprida datorvirus eller andra skadliga program. Cookies raderas av sig självt efter några månader ( kan variera), men de förnyas efter varje besök. Cookien kan inte se, vem du är, vad du heter, vart du bor eller om datorn används utav en eller flera personer. Om du ger personliga uppgifter till en hemsida, så kan en cookie dock användas till att komma ihåg dig till nästa gång du besöker hemsidan.

Hemsida

ASPSESSIONID# - raderas när browsern stängs

Hemsidan använder denna cookie till att identifiera den besökande, på tvärs av sidor, under besöket.

CookieSafe - 6 månader

Innehåller en säker kopia av utvalda 3. parts cookies, så de inte går förlorade, om de blir raderade av browsern.

Cookie-inställningar

cookiebar - 1 månad

Används till att komma ihåg de val som tas under Cookie-inställningar, samt om villkoren har blivit accepterade.

Chatt

__zlcmid - 1 år

Används av Zopim chatten till at identifiera den besökande på tvärs av sidor under en chatt-session.

zte# - Raderas när browsern stängs

Sparar ett Zopim Live Chat ID som kommer ihåg en enhet från besök till besök och i loppet av en chatt session.

Google Analytics

_ga - 2 år

Registrerar ett unikt ID, som används till att föra statistik över hur den besökande använder hemsidan.

_gid - raderas när browsern stängs

Denna cookie används till att spåra, hur lång tid den besökande använder på hemsidan.

_gat - 1 dag

Används till att reducera mängden av förfrågningar till Google

collect - raderas när browsern stängs

Används till att skicka data till Google Analytics om den besökandes enhet och rörelse. Spårar den besökande på tvärs av enheter och marknadsföringskanaler.

Facebook Pixel

fr, tr, datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb - op til 2 år

Facebook-cookies upprättas, när du har varit på Facebook och besöker vår hemsida. Detta gör det möjligt för Facebook att tillpassa möjliga annonser eller inlägg baserat på din browserbeteende. Alla cookies förutom datr (2 år), lu (2 år) utlöper efter sessionsavslutning. Denna cookie blir använd till att målinrikta annonser på Facebook.

Google Adwords

ads/ga-audiences - Raderas när browsern stängs

Används av Google AdWords till att visa annonser för besökande, som förmodligen vill vara intresserade, baserat på den besökandes online beteende på tvärs av hemsidor.

ads/user-lists/# - Raderas när browsern stängs

Ukendt.

Google Doubleclick

test_cookie - Raderas när browsern stängs

Används till att kontrollera om browsern understödjer cookies.

IDE - 2 år

Används till att registrera och rapportera om hemsidoanvändarens handlingar efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser. Förmålet är att mäta effekten av en annons samt att målinrikta annonser till användaren.